Freistellungbescheinigung

ZGŁOSZENIE POLSKIEJ FIRMY W NIEMIECKIM URZĘDZIE PODATKOWYM w przypadku wykonywania przez nią usług na terenie Niemiec / zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, tj. FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz) każda usługa budowlana na terenie Republiki Federalnej Niemiec, której odbiorcą (zleceniodawcą) jest przedsiębiorca podlega opodatkowaniu podatkiem budowlanym (niem. Bauabzugsteuer).

Co należy rozumieć pod pojęciem „usługa budowlana”?

 • Wznoszenie, utrzymywanie, konserwacja, przebudowa, rozbiórka obiektu budowlanego,
 • Usługi spawalnicze w budynkach,
 • Usługi monterskie w budynkach.

Powyżej wspomniany podatek budowlany odprowadzany do niemieckiego urzędu skarbowego (niem. Finanzamt) wynosi 15% kwoty każdej faktury wystawianej przez zleceniobiorcę, tj. wykonawcę usług budowlanych.

Podatek ten jest potrącany w przypadku, jeżeli wartość usług budowlanych świadczonych na rzecz zlecającego w danym roku kalendarzowym przekracza równowartości 5 000,- euro.

Jak uniknąć potrącenia podatku budowlanego, jeśli jest on należny?

Zleceniobiorca powinien posiadać Freistellungsbescheinigung – zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy, które służy zwolnieniu świadczonych usług budowlanych ze wspomnianego podatku.

Za pośrednictwem naszych biur można złożyć wniosek o Freistellungsbescheinigung – zarówno wniosek o przedłużenie ważności tego zaświadczenia (jeśli zleceniobiorca jest już zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacji podatkowej, tj. Steuernummer), jak i wniosek o wydanie go po raz pierwszy.

Złożenie pierwszego wniosku o Freistellungsbescheinigung wiąże się z koniecznością rejestracji przedsiębiorcy w niemieckim urzędzie skarbowym. W tym celu proszę dostarczyć do biura następujące dokumenty.

 1. Formularze zgłoszeniowe (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Zusatzfragebogen zur steuerlichen Erfassung), podpisane na ostatnich stronach, w miejscach krzyżyków przez zgłaszanego przedsiębiorcę.
 2. Formularz z danymi osobowymi zgłaszanego przedsiębiorcy.
 3. Certyfikat rezydencji wystawiony przez właściwy dla zgłaszanego przedsiębiorcy, polski urząd skarbowy (należy wypełnić do połowy strony, resztę wypełnia polski urząd skarbowy).
 4. Kopia dowodu osobistego.
 5. Dotychczas wystawione faktury (dodatkowo ewentualnie umowy czy zamówienia).
 6. CEIDG, tj. wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uzyskanie Freistellungsbescheinigung trwa najczęściej od 1 do 1,5 miesiąca i wydawane jest na czas określony (najczęściej na okres 3 miesięcy lub 1 roku). Wniosek o kolejne Freistellungsbescheinigung można złożyć najwcześniej 2 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia.

Uwaga! Przedsiębiorca, który nie posiada siedziby na terenie Republiki Federalnej Niemiec otrzyma decyzję od właściwego dla niego niemieckiego urzędu skarbowego o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung), jeżeli wykaże, że wypełnił on wszystkie swoje obowiązki podatkowe na terenie Niemiec za poprzedni rok kalendarzowy, W tym celu, przedsiębiorca musi przedstawić przed niemieckim urzędem skarbowym odpowiednie dokumenty za poprzedni rok kalendarzowy, co jest związane ze sprawdzeniem jego obowiązku podatkowego w Niemczech. Przy weryfikacji obowiązku podatkowego, niemiecki urząd skarbowy bierze pod uwagę, m.in. czy pracownicy wnioskodawcy nie wykonują pracy na terenie Niemiec dłużej niż 183 dni w roku (związane jest to z koniecznością odprowadzana  zaliczek na poczet podatku dochodowego – niem. Lohnsteuer), a także czy wnioskodawca nie wykonuje prac budowlanych powyżej 1 roku na jednej budowie (co związane jest z tzw. zakładem podatkowym). Nasze biura pomagają również przy tego typu formalnościach – zakładka SPRAWDZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO.

Za poprzedni rok kalendarzowy w przypadku polskich przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Niemiec

Przedsiębiorca, który nie posiada siedziby na terenie Republiki Federalnej Niemiec otrzyma decyzję od właściwego dla niego niemieckiego urzędu skarbowego o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung), jeżeli wykaże, że wypełnił on wszystkie swoje obowiązki podatkowe na terenie Niemiec za poprzedni rok kalendarzowy, W tym celu, przedsiębiorca musi przedstawić przed niemieckim urzędem skarbowym odpowiednie dokumenty za poprzedni rok kalendarzowy, co jest związane ze sprawdzeniem jego obowiązku podatkowego w Niemczech.

Pomagamy w wypełnieniu dokumentów związanych ze sprawdzaniem obowiązku podatkowego w Niemczech za poprzedni rok kalendarzowy. W tym celu  31-go lipca bieżącego roku należy dostarczyć do biura dokumenty zgodnie z listą poniżej.

 1. POLSKI PITza poprzedni rok kalendarzowy (kopia).
 2. ZAŚWIADCZENIE UE/EOG(Bescheinigung EU/EWR) – zaświadczenie o dochodach w Polsce z polskiego urzędu skarbowego (druk w załączniku) Należy wypełnić pola 1-8 oraz w polu 19 wpisać aktualną datę + złożyć czytelny podpis. Pozostałą część uzupełnia polski urząd skarbowy. Druk należy dostarczyć do biura W ORYGINALE!.
 3. ANTWORTSCHREIBEN–formularz z trzema okienkami do zaznaczenia.(druk w załączniku) Należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi i podpisać.
 4. FAKTURYwystawione w poprzednim roku kalendarzowym (kopie).
 5. ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCHNA TERENIE NIEMIEC (tabelka do wypełnienia  w załączniku).
 6. LISTA PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓWzatrudnionych w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli dotyczy - tabelki do wypełnienia  w załączniku).
 7. LISTA PODWYKONAWCÓWzatrudnionych w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli dotyczy - tabelki do wypełnienia  w załączniku).

 

 

Uwaga! Jeżeli polski przedsiębiorca zatrudnia przy realizacji usług budowlanych w Niemczech innych polskich podwykonawców, to także oni powinni uzyskać Freistellungsbescheinigung. Dotyczy to również sytuacji, gdy ich siedziba znajduje się w Polsce i ich działalność prowadzona jest w przeważającej części w Polsce. W przeciwnym razie, to polski przedsiębiorca zatrudniający polskich podwykonawców będzie zobowiązany do odprowadzenia od ich wynagrodzeń podatku budowlanego Bauabzugsteuer w wysokości 15%. W przypadku zatrudniania pracowników powyżej 183 dni, polecamy skorzystać z usług niemieckiego doradcy podatkowego (wiąże się to z rezydencją podatkową oraz obowiązkiem odprowadzania w Niemczech zaliczek na poczet podatku dochodowego za pracownika).

W sytuacji, w której polskiemu podwykonawcy – z powodu braku zaświadczenia  Freistellungsbescheinigung – pomniejszono wypłacone wynagrodzenie o 15% w związku z potrąceniem podatku budowlanego, można składać wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego o zwrot zapłaconego podatku budowlanego.  Zleceniodawca pobierający podatek, powinien udostępnić do wniosku odpowiedni formularz – Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen. Zwrot pobranego podatku budowlanego jest możliwy tylko w sytuacji, gdy nie występują żadne zaległości podatkowe podmiotu występującego o zwrot. Odsyłam do zakładki „SPRAWDZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO”

Pomagamy w wypełnianiu odpowiednich wniosków i  w załatwieniu formalności. Zapraszamy do kontaktu. Z naszej strony jest to usługa biurowo – tłumaczeniowa i nie obejmuje porad prawnych.

Załączniki do pobrania FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG

LISTA dokumentów potrzebnych do pierwszego zwolnienia z podatku budowlanego.

Formularz z danymi osobowymi

FRAGEBOGEN wydrukować i podpisać

CERTYFIKAT REZYDENCJI Ansässigkeitsbescheinigung WNIOSEK DE-PL

ZUSATZFRAGEBOGEN wydrukować i podpisać

Załączniki do pobrania do sprawdzania obowiązku podatkowego

1. Lista dokumentów do zebrania do 31 lipca

2. Polsko-niemieckie UE -EOG _Bescheinigung EU-EWR

3. Zestawienie prac w Niemczech PL-DE

4. Antwortschreiben

5. Zestawienie podwykonawców Subunternehmerübersicht

6. Zestawienie pracowników Arbeitsnehmerübersicht

Załącznik do pobrania do zwrotu podatku budowlanego

Wniosek o zwrot podatku budowlanego