KINDERGELD

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

1. Lohnsteuerbescheinigung –PIT od pracodawcy za rok, za który chcemy się starać o zasiłek. Jeśli chcemy otrzymywać zasiłek na bieżąco i nie mamy jeszcze karty podatkowej za poprzedni rok, wystarczy pasek wynagrodzeń – Abrechnung / Lohnschein z ostatniego miesiąca ew. plus Bescheinigung über Lohnsteuerabzug –zaświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego.

2. Bescheinigung des Arbeitgebers - zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu - w oryginale z aktualna datą i pieczątką (druk w załączniku)

3. Anmeldung zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech osoby wnioskującej o Kindergeld (lub umowa najmu mieszkania czy rachunki za mieszkanie). W przypadku braku takich dokumentów należy wybrać zaświadczenie pracodawcy o tym, że zapewnia pracownikowi mieszkanie w Niemczech.

4. Identifikationsnummer 11-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej w Niemczech (jeżeli wydano)

5. Versicherungsnummer-numer ubezpieczenia w Niemczech (jeżeli wydano)

6. A1 w przypadku oddelegowania przez polskiego pracodawcę do Niemiec.

7. Steuerbescheid -decyzja podatkowa (jeżeli był rozliczany podatek w Niemczech za poprzedni rok kalendarzowy)

8. Ustna lub pisemna informacja o miejscu pracy w Niemczech i ilości godzin pracy tygodniowo oraz czy były dłuższe przerwy w pracy spowodowane chorobą, wypadkiem, macierzyńskim, wychowawczym czy bezrobociem?

1. Kopia aktu małżeństwa (unijnego)

2. Kopia aktu urodzenia dziecka / dzieci (unijnego)

3. Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (druk polsko – niemiecki w załączniku) lub zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny wydane przez miejscowy Urząd Miasta lub Gminy.

4. Zaświadczenie o niepobieraniu lub pobieraniu zasiłku rodzinnego i 500 plus w Polsce (z ROPS, MOPS) Na zaświadczeniu musi być wyszczególnione dokładnie: jaka kwota miesięcznie, dla danego dziecka i w jakim okresie czasu była wypłacana w Polsce. Ważne by zaświadczenie obejmowało okres pobytu wnioskodawcy w Niemczech. Jeżeli nie pobierano zasiłków, powinien być podany powód np. przekroczenie kryteriów dochodowych lub brak złożenia wniosku o zasiłek. Uwaga: w przypadku ubiegania się o zasiłek w Niemczech należy w Polsce złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i 500 plus. Wedle nowej dyrektywy unijnej 883/2004 niemiecka kasa może odmówić wypłat świadczeń w przypadku braku decyzji z polskiego urzędu. Zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

5. Kopia dowodów lub paszportów – wnioskodawcy i współmałżonki/a,

6. PESEL dziecka/ dzieci

7. Numer konta w formacie IBAN + numer SWIFT i nazwa banku, na które ma być przelewany Kindergeld oraz informacja o tym kto jest właścicielem konta.

8. Ustna lub pisemna informacja na temat pracy współmałżonki/a, ubezpieczenia KRUS pobieranej renty. (W przypadku zatrudnienia małżonki/a w Polsce nazwa pracodawcy, adres i okres zatrudnienia, czy były dłuższe przerwy w pracy spowodowane chorobą, wypadkiem, macierzyńskim, wychowawczym czy bezrobociem?)

9. Zaświadczenie o nauce /studiach w przypadku dziecka starszego niż 18 lat, w załączniku druk polsko-niemiecki „Zaświadczenie o nauce w szkole lub na wyższej uczelni” do wypełnienia przez szkołę lub uczelnię. Druk ten nie wymaga tłumaczenia.

10. W przypadku dziecka pełnoletniego proszę podać czy dziecko pracuje. Jeżeli tak to gdzie, od kiedy i ile godzin tygodniowo.

11. Ustna lub pisemna informacja w przypadku niepełnosprawności dziecka.

Po skompletowaniu powyższych dokumentów wypełniamy wniosek o zasiłek wraz z załącznikami:

1. Antrag auf Kindergeld-wniosek o zasiłek - po lewej podpisuje osoba pracująca w Niemczech, po prawej współmałżonek / współmałżonka.

2. Anlage Kind –załacznik dziecko - ilość załączników dziecko zależna jest od ilości dzieci, na które składa się wniosek (czyli np. na dwoje dzieci – należy podpisać dwa załączniki dziecko), po lewej stronie podpis osoby pracującej w Niemczech, po prawej podpis dziecka jeżeli jest pełnoletnie. Dzieci niepełnoletnie nie podpisują wniosków.

3. Anlage Ausland -załącznik zagranica –podpisuje osoba pracująca w Niemczech.

Pliki do pobrania KINDERGELD

1 Lista dokumentów do zabrania do Kindergeld.

Arbeitgeberbescheinigung- zaświadczenie pracodawcy do Kindergeld

WNIOSEK KINDERGELD- KOMPLET na jedno dziecko

Zaświadczenie dotyczace składu rodziny

Zaświadczenie_szkola_ dla dzieci powyżej 18_lat

Ile trwa odzyskiwanie Kindergeld?

Proces odzyskiwania zasiłku Kindergeld może trwać kilka miesięcy. Kindergeld wypłacany jest 6 miesięcy wstecz od daty wpłynięcia wniosku do Familienkasse. Obecne stawki Kindergeld – możliwe do uzyskania na każde dziecko: • pierwsze i drugie dziecko – 219 euro/miesięczne; • trzecie dziecko – 225 euro/miesięcznie; • kolejne dzieci – 250 euro/miesięcznie. W 2022 roku spodziewana jest podwyżka o 15 Euro.

Pracownicy delegowani do Niemiec

Osoba oddelegowana posiada prawo do zasiłku 500+ w Polsce, dlatego Familienkasse wypłaci tylko różnicę przysługującego zasiłku Kindergeld (kwotę zasiłku pomniejszoną o 500 zł). Jest to kwota ok. 100 euro. Jakie warunki jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o Kindergeld: • posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy; • posiadać meldunek lub wspólne zamieszkanie z dzieckiem (przynajmniej jedno z rodziców). Nieograniczony obowiązek podatkowy ma osoba spełniające jeden z tych warunków: -jest zameldowana w Niemczech, -przebywa w Niemczech zwyczajowo ponad pół roku , -której dochody osiągane są w 90 % na terenie Niemiec lub zarobki spoza Niemiec nie przekraczają na rok 2020 4.704 Euro w przypadku osób rozliczających się podatkowo bez współmałżonka / współmałżonki lub 9.408 w przypadku rozliczenia się wspólnego.

Płatności za usługę

Płatność zależna jest od ilości dzieci, na które składamy wniosek i wynosi maksymalnie 400 zł. Z góry pobieramy zaliczkę 150 zł. Jest to forma zaliczki bezzwrotnej, czyli nie podlega zwrotowi nawet w przypadku gdy Familienkasse wyda decyzję odmowną.

Wnioski wypełnia

mgr Beata Wiśniowska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego lub mgr Katarzyna Statek - tłumacz języka niemieckiego